ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ

 

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟೋಲ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೧೯೧೨ ಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ

 

ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ CUG ಮೋಬೈಲ್ ನಂ. ಕಚೇರಿಯ  ವಿಳಾಸ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.hescom.kn@gmail.com 0836-2322771 - ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - - 9449877001 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - - 9480881008 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಛೇರಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) dt.hescom@gmail.com 0836-2322776

9480881001

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  - 0836-2322776 9480883425 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ತಾಂಪ&ಗುನಿ eetanqc.hescom@gmail.com 0836-2323656 9448370279 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ), ತಾಂಪ&ಗುನಿ aeetanqc.hescom@gmail.com - 9448351447 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿರವರ ಕಛೇರಿ

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು fa@hescom.co.in 0836-2223828 9448277609 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು caafhescom@gmail.com  - 9448370277 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ psfa.hescom@gmail.com 0836-2223828 9480883704 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಲೆಕ್ಕಗಳು) accountsdca@gmail.com  - 9448486953 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಲೆಕ್ಕಗಳು) accountsdca@gmail.com  - 9480881022 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಂಪನ್ಮೂಲ) dcafinance.hescom3@gmail.com  - 9448487053 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಸಂಪನ್ಮೂಲ) dcafinance.hescom3@gmail.com  - 9480881019 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಂದಾಯ) dcarevenue2021@gmail.com  - 9449812409 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಂದಾಯ) dcarevenue2019@gmail.com  - 9448487453 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಪಿಂಚಣಿ) aopension.hescom@gmail.com  - 9480881024 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ) hescomgstcell@gmail.com  - 9480883851 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ) hescomgstcell@gmail.com  - 9480883833 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಆಂ.ಪ) ರವರ ಕಛೇರಿ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು(ಆಂಪ)  faia@hescom.co.in 0836-2223913 9448370276 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂಪ)(ಖರೀದಿ) caia.hescom@gmail.com 0836-2223913 9480881018 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂಪ)(ಕಂದಾಯ) aoiarev@hescom.co.in 0836-2223913 9480881016 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂಪ)(ಪಿಟಿಸಿ) aoiaptc.hescom@gmail.com 0836-2223913 9480881017 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ರವರ ಕಛೇರಿ

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ cs.hescom@gmail.com - 9480883775 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ hescom.acs@gmail.com   9448273910 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ pro.hescom@gmail.com  - 9448278618 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ & ಮಾ.ಸಂ.ಅ) ರವರ ಕಛೇರಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂಅ) gmadmhr.hescom@gmail.com 0836-2223867 9480881000 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ) aoadminhescom@gmail.com 0836-2223865 9448370274 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ) aoim.hescom@gmail.com 0836-2222885 9480881015 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) aopersonnel@gmail.com  - 9480883707 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾನೂನು) aolawhescom@gmail.com 0836-2223895 9480883689 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ (ಮಾ.ಸಂ.ಅ) eehrd.hescom@gmail.com  - 9448277611 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ (ಮಾ.ಸಂ.ಅ) eehrd.hescom@gmail.com  - 9480881011 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ -1 (ಆಯ.ಟಿ.ಸಿ ಶಾಖೆ) itc.hescom@gmail.com 0836-2302682 9480883641 ಐ ಟಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ್, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ -2 (ಆಯ.ಟಿ.ಸಿ ಶಾಖೆ) itc.hescom@gmail.com 0836-2302682 9448065281 ಐ ಟಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ್, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ -3 (ಆಯ.ಟಿ.ಸಿ ಶಾಖೆ) itc.hescom@gmail.com 0836-2302682 - ಐ ಟಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ್, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ಕಛೇರಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) gmt.hescom@gmail.com   - 9448370226 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜೀನಿಯರರು (ವಿ) (ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಶಾಖೆ) eeptc.hescom@gmail.com  - 9449081957 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಶಾಖೆ) aoptc.hescom@gmail.com  - 9480881023 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜೀನಿಯರರು (ವಿ) -1 (ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಶಾಖೆ) aeeptc.hescom@gmail.com  - 9480881021 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜೀನಿಯರರು (ವಿ) -2 (ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಶಾಖೆ) aeeptc.hescom@gmail.com  - 9480883462 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಖೆ) eera.hescom@gmail.com 0836-2223907 9448387482 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) (ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಖೆ) eera.hescom@gmail.com 0836-2223907 9480881012 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) (ಎಮ್ಮ ಆಯ ಎಸ ಶಾಖೆ) eemis.hescom@gmail.com 0836-2223907 9480883677 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕಾರಿ (ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಖೆ) eera.hescom@gmail.com 0836-2223907 9480881020 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು(ವಿ), ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಹುವಿಸಕಂನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ eeplg.hescom@gmail.com  - 9448277612 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು(ವಿ)- 1 ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಹುವಿಸಕಂನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ eeplg.hescom@gmail.com  - 9449817549 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು(ವಿ) - 2 ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಹುವಿಸಕಂನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ eeplg.hescom@gmail.com  - 9480881013 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು(ವಿ)- 3 ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ, ಹುವಿಸಕಂನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ eeplg.hescom@gmail.com  - 9480881007 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜೀನಿಯರರು (ವಿ) (ಡಿ.ಎಸ್.ಎಮ್  ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ ಶಾಖೆ) eedsmandrnd.hescom@gmail.com  - 9480883699 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜೀನಿಯರರು(ವಿ) (ಡಿ.ಎಸ್.ಎಮ್  ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ ಶಾಖೆ) aeedsm1.hescom@gmail.com  - 9480883700 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ eeems.hescom@gmail.com 0836-2223525 9448065280 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ-೧, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ eeems.hescom@gmail.com 0836-2223525 9480881010 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಎ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಿ-೨, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ eeems.hescom@gmail.com 0836-2223525 9449010982 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೋಧನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ eeems.hescom@gmail.com 0836-2223525 9480883814 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಸ್ಕಾಡಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ eeems.hescom@gmail.com 0836-2223525 9480883095 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
     

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ) ಪಿಎಂಸಿ  ಶಾಖೆ ರವರ ಕಛೇರಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ seepmc.hescom@gmail.com - 9449057833 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) eepmc1.hescom@gmail.com 0836-2223877 9448275721 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ)  eep3.hescom@gmail.com - 9448277700 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) eepmc1.hescom@gmail.com - 9448358721 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) eepmc1.hescom@gmail.com - 9480881004 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) eepmc2.hescom@gmail.com - 9448494307 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) eep3.hescom@gmail.com - 9480881005 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) eep3.hescom@gmail.com - 9480883678 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) eep3.hescom@gmail.com - 9480883898 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ಸಿವಿಲ್) eecivil.hescom@gmail.com 0836-2223323 9480883702 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ aopmc.hescom@gmail.com - 9480882015 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ) ಐಟಿ & ಎಂಟಿ ಶಾಖೆ ರವರ ಕಛೇರಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) ಐಟಿ & ಎಂಟಿ seeit@hescom.co.in - 9480883684 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ) ಐಟಿ 1 eeit1@hescom.co.in - 9480883685 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ) ಐಟಿ 2 eeit2@hescom.co.in - 9448091459 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) ಐಟಿ 1 aeeit1@hescom.co.in - 9480883683 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ)-1 ಐಟಿ 2 aee1it2@hescom.co.in - 9480881145 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ)-2 ಐಟಿ 2 aee2it2@hescom.co.in - 9480881003 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ) ಟಿ & ಪಿ ಶಾಖೆ ರವರ ಕಛೇರಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ seetp.hescom@gmail.com 0836-2322966 9448277602 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ) eepur@hescom.co.in - 9448356716 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) - 1 aee1pur@ hescom.co.in - 9448359482 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) - 2 aee2pur@ hescom.co.in - 9480883679 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು (ವಿ) - 3 aee3pur@ hescom.co.in - 9480881006 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುವಿಸಕಂನಿ., ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-06-2023 12:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080