ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ

.

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ

ವಿವರಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್‌

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.09.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹಾವೇರಿ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.09.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.09.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ  ನಗರ ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ  ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.09.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ  ವರದಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 1 ಹೆಸ್ಕಾಂ ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.08.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ  ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 2 ಹೆಸ್ಕಾಂ  ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.08.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ  ನಗರ ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ  ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.08.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ  ವರದಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹಾವೇರಿ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.08.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ,  ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ FY-2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ,  ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ FY-2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ,  ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ FY-2021 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ,  ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ FY-2021 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೊನ್ನಾವರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20.06.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೊನ್ನಾವರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27.08.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೊನ್ನಾವರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21.09.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೊನ್ನಾವರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17.10.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೊನ್ನಾವರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21.11.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕುಮಟಾ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20.06.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕುಮಟಾ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.09.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕುಮಟಾ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17.10.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕುಮಟಾ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21.11.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-4 ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.12.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬಬಲೇಶ್ವರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 18.07.2020, 15.08.2020 ಹಾಗು 19.09.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ  ಉಪವಿಭಾಗ-2 ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20.06.2020  ಹಾಗು 19.09.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24.09.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಲೋಕಾಪುರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26.06.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿಜಯಪುರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.09.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ತಿಕೋಟಾ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19.09.2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ: ೧೦.೦೨.೨೦೨೦
ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ: ೨೧.೦೧.೨೦೨೦
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಿಂದ ಜೂಲೈ ೨೦೧೯) ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ್ ಸಭೆಯ ವರದಿ
ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಿಂದ ಜೂಲೈ ೨೦೧೯) ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ್ ಸಭೆಯ ವರದಿ
ಸಿರಸಿ ವೃತ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಿಂದ ಜೂಲೈ ೨೦೧೯) ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ್ ಸಭೆಯ ವರದಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಿಂದ ಜೂಲೈ ೨೦೧೯) ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ್ ಸಭೆಯ ವರದಿ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವೃತ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಿಂದ ಜೂಲೈ ೨೦೧೯) ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ್ ಸಭೆಯ ವರದಿ
ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಿಂದ ಜೂಲೈ ೨೦೧೯) ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ್ ಸಭೆಯ ವರದಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವೃತ್ತದ ಮೊದಲನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಿಂದ ಜೂಲೈ ೨೦೧೯) ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ್ ಸಭೆಯ ವರದಿ

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-11-2023 12:35 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080