ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ

.

ವಿವರಗಳು

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್‌

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-21) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 23.05.2024 ರಿಂದ 28.06.2024 ರವರೆಗೆ. 18.05.2024 ಕನ್ನಡ 1493 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-26) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 20.05.2024 ರಿಂದ 25.06.2024 ರವರೆಗೆ. 18.05.2024 ಕನ್ನಡ 1486 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 19.03.2024 ರಂದು ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 19.04.2024 ಕನ್ನಡ 1911 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-25) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 19.03.2024 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 19.04.2024 ಕನ್ನಡ 1148 ಕೆಬಿ
ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-20) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 13.03.2024 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 19.04.2024 ಕನ್ನಡ 1091 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ದಿನಾಂಕ: 13.03.2024 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 19.04.2024 ಕನ್ನಡ 1090 ಕೆಬಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06.02.2024 ರಿಂದ 13.03.2024 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 28 ಕೆಲಸ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-20) ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 13.03.2024 ಕನ್ನಡ 767 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 04.03.2024 ಕನ್ನಡ 712 ಕೆಬಿ
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 04.03.2024 ಕನ್ನಡ 1376 ಕೆಬಿ
ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-19) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 19.01.2024  ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 21.02.2024 ಕನ್ನಡ 2511 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ದಿನಾಂಕ: 19.01.2024 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 21.02.2024 ಕನ್ನಡ 2511 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-24) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 22.01.2024 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 21.02.2024 ಕನ್ನಡ 2611 ಕೆಬಿ
ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-20) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  06.02.2024   ರಿಂದ  13.03.2024 ರವರೆಗೆ. 02.02.2024 ಕನ್ನಡ 1772 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-25) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  13.02.2024 ರಿಂದ 19.03.2024  ರವರೆಗೆ. 02.02.2024 ಕನ್ನಡ 1737 ಕೆಬಿ
16.12.2023 ರಿಂದ 22.01.2024 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-24) ಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22.01.2024 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 22.01.2024 ಕನ್ನಡ 1277 ಕೆಬಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14.12.2023 ರಿಂದ 19.01.2024 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 28 ಕೆಲಸ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-19) ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 19.01.2024 ಕನ್ನಡ 1511 ಕೆಬಿ
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 18.01.2024   ಕನ್ನಡ 1211 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08.12.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 17.01.2024   ಕನ್ನಡ 690 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-23) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 08.12.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 17.01.2024   ಕನ್ನಡ   690 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 17.01.2024   ಕನ್ನಡ   671  ಕೆಬಿ    
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ದಿನಾಂಕ: 13.12.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 17.01.2024  ಕನ್ನಡ  1228  ಕೆಬಿ   

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-18) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 13.12.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

17.01.2024 ಕನ್ನಡ 1126  ಕೆಬಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 06.11.2023 ರಿಂದ 13.12.2023 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 28 ಕೆಲಸ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

13.12.2023 ಕನ್ನಡ 1740  ಕೆಬಿ

02.11.2023  ರಿಂದ  08.12.2023  ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-23) ಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:  08.12.2023   ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

08.12.2023 ಕನ್ನಡ 979  ಕೆಬಿ

ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

01.12.2023 ಕನ್ನಡ 1100  ಕೆಬಿ

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

01.12.2023 ಕನ್ನಡ  686 ಕೆಬಿ

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.‌ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ದಿನಾಂಕ: 04.10.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

24.11.2023 ಕನ್ನಡ  686 ಕೆಬಿ

ಎಸ್.‌ ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-17) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 04.10.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

24.11.2023 ಕನ್ನಡ 847 ಕೆಬಿ

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26.09.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

24.11.2023 ಕನ್ನಡ 1305 ಕೆಬಿ

ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-22) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:  26.09.2023   ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

24.11.2023 ಕನ್ನಡ 857 ಕೆಬಿ

ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-23) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  02.11.2023 ರಿಂದ 08.12.2023 ರವರೆಗೆ.

30.10.2023 ಕನ್ನಡ 1390 ಕೆಬಿ

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-18) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  06.11.2023  ರಿಂದ  13.12.2023  ರವರೆಗೆ.

30.10.2023 ಕನ್ನಡ 1393 ಕೆಬಿ

28.08.2023 ರಿಂದ 04.10.2023  ವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ (ತಂಡ-17) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.10.2023 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

04.10.2023 ಕನ್ನಡ 915 ಕೆಬಿ

21.08.2023  ರಿಂದ 26.09.2023 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-22) ಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.09.2023 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

26.09.2023 ಕನ್ನಡ 2599 ಕೆಬಿ

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು 17 ನೇ ತಂಡದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

26.09.2023 ಕನ್ನಡ 662 ಕೆಬಿ

ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

30.08.2023 ಕನ್ನಡ 1124 ಕೆಬಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಶಿಯನ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಆಹ್ವಾನ.

23.08.2023 ಕನ್ನಡ 17000 ಕೆಬಿ

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-17) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  28.08.2023 to 04.10.2023 ರವರೆಗೆ.

23.08.2023 ಕನ್ನಡ 509 ಕೆಬಿ

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20.07.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

23.08.2023 ಕನ್ನಡ 1115 ಕೆಬಿ

ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-21) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 20.07.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

23.08.2023 ಕನ್ನಡ 891 ಕೆಬಿ

ಎಸ್.‌ ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-16) ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 17.07.2023  ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

23.08.2023 ಕನ್ನಡ 871 ಕೆಬಿ

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.‌ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ದಿನಾಂಕ: 17.07.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

23.08.2023 ಕನ್ನಡ 691 ಕೆಬಿ

ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-22) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  21.08.2023 ರಿಂದ 26.09.2023 ರವರೆಗೆ.

18.08.2023 ಕನ್ನಡ 1376 ಕೆಬಿ

15.06.2023  ರಿಂದ 20.07.2023 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-21) ಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20.07.2023  ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

20.07.2023 ಕನ್ನಡ 907 ಕೆಬಿ 

12.06.2023 ರಿಂದ 17.07.2023 ವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ (ತಂಡ-16) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 17.07.2023 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

16.07.2023 ಕನ್ನಡ  5834 ಕೆಬಿ 

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.‌ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ  ದಿನಾಂಕ: 06.05.2023  ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 

05.07.2023 ಕನ್ನಡ  4648 ಕೆಬಿ 

ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್  ರವರನ್ನು  21 ನೇ ತಂಡ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

06.07.2023 ಕನ್ನಡ  3365 ಕೆಬಿ 

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು 16 ನೇ ತಂಡದ  ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ  ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

06.07.2023 ಕನ್ನಡ  1578 ಕೆಬಿ 

ಎಸ್.‌ ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು  ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ (ತಂಡ-15) ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:  06.05.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.  (ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 29.03.2023 ರಿಂದ 06.05.2023)

05.07.2023 ಕನ್ನಡ  5028 ಕೆಬಿ 

ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-21) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  15.06.2023 ರಿಂದ 20.07.2023 ರವರೆಗೆ.

08.06.2023 ಕನ್ನಡ  1390 ಕೆಬಿ 

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-16) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 12.06.2023 ರಿಂದ 17.07.2023 ರವರೆಗೆ. 

08.06.2023 ಕನ್ನಡ  1385 ಕೆಬಿ 

29.03.2023 ರಿಂದ 06.05.2023  ವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ (ತಂಡ-15) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 06.05.2023  ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು

06.05.2023 ಕನ್ನಡ 732 ಕೆಬಿ 

27.03.2023  ರಿಂದ 04.05.2023 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-20) ಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.05.2023 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

04.05.2023 ಕನ್ನಡ 960 ಕೆಬಿ 

ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ/ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ /ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್/ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗರವರನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

29.04.2023  ಕನ್ನಡ 2546 ಕೆಬಿ 
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ (ತಂಡ-15) ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.
19.04.2023 ಕನ್ನಡ   655 ಕೆಬಿ  
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-20) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  27.03.2023 ರಿಂದ 04.05.2023 ರವರೆಗೆ. 23.03.2023 ಕನ್ನಡ 1317 ಕೆಬಿ
ಎಸ್ .ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-15)ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:  29.03.2023 ರಿಂದ 06.05.2023  ರವರೆಗೆ. 23.03.2023 ಕನ್ನಡ 2140 ಕೆಬಿ
ಎಸ್.‌ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ದಿನಾಂಕ: 18.01.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 21.03.2023 ಕನ್ನಡ 2140 ಕೆಬಿ
ಎಸ್.‌ ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ (ತಂಡ-14) ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 18.01.2023  ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 21.03.2023 ಕನ್ನಡ 2672 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-19)ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 13.01.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.  (ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 12.12.2022 ರಿಂದ 13.01.2023) 17.03.2023 ಕನ್ನಡ 3292 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ರವರಿಗೆ  ದಿನಾಂಕ:  13.01.2023  ರಂದು ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 17.03.2023 ಕನ್ನಡ 2239 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿ.ಇ ಪದವೀಧರ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಗಳು. 13.03.2023 ಆಂಗ್ಲ 2030 ಕೆಬಿ
ಬಿ.ಇ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ದಿನಾಂಕ: 16.02.2023.  - ಆಂಗ್ಲ 125 ಕೆಬಿ
15.12.2022 ರಿಂದ 18.01.2023 ವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ (ತಂಡ-14) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18.01.2023 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 18.01.2023 ಕನ್ನಡ 788 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ (ತಂಡ-14) ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 16.01.2023 ಕನ್ನಡ 1502 ಕೆಬಿ
12.12.2022 ರಿಂದ 13.01.2023 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ(ತಂಡ-19)ಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13.01.2023 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 13.01.2023 ಆಂಗ್ಲ 967 ಕೆಬಿ
ಬಿ.ಇ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ‌ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2023 ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ/ಮಾರ್ಚನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ). 12.01.2023 ಆಂಗ್ಲ 1941 ಕೆಬಿ
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ (ತಂಡ-19) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 07.01.2023 ಕನ್ನಡ 2287 ಕೆಬಿ
ಬಿ.ಇ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ‌ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2023 ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ/ಮಾರ್ಚನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ. 03.01.2023 ಆಂಗ್ಲ 828 ಕೆಬಿ
HRD ACTIVITIES PROGRESS AND ACTION PLAN FILING FOR FY-2024 PROGRESS DURING THE FY 2022-23 (UP TO SEPT-22) - ಆಂಗ್ಲ 1636 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-19) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 12.12.2022 ರಿಂದ 13.01.2023 ರವರೆಗೆ. 02.12.2022 ಕನ್ನಡ 1612 ಕೆಬಿ
ಎಸ್ .ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ತಂಡ-14) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 15.12.2022 ರಿಂದ 18.01.2023 ರವರೆಗೆ. 02.12.2022 ಕನ್ನಡ 1620 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಐಟಿಐ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಗಳು. 05.09.2022 ಕನ್ನಡ 1809 ಕೆಬಿ
ಎಸ್.‌ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ದಿನಾಂಕ: 02.06.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 22.07.2022 ಕನ್ನಡ 1249 ಕೆಬಿ
ಎಸ್.‌ ಎಸ್.‌ ಎಲ್.‌ ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ (ತಂಡ-13) ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 02.06.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 22.07.2022 ಕನ್ನಡ 2512 ಕೆಬಿ
ದಿನಾಂಕ: 30.05.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ(ತಂಡ-18)  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.  20.07.2022 ಕನ್ನಡ 2315 ಕೆಬಿ
ದಿನಾಂಕ: 30.05.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ರವರ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ)  ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 20.07.2022 ಕನ್ನಡ 2022 ಕೆಬಿ
ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಗಳಿಗೆ 18 ನೇ ಜುಲೈ 2022 ರಿಂದ 30ನೇ ಜೂಲೈ 2022 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಾರಗಳ ವಸತಿ ಸಹಿತ "ಪ್ರವೇಶಾತಿ" ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜನಾ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ - ಕುರಿತು. 15.07.2022 ಕನ್ನಡ 5504 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ 2022-23  ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 11.07.2022 ಕನ್ನಡ 720 ಕೆಬಿ
28.04.2022 ರಿಂದ 02.06.2022 ವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ (ತಂಡ-13) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 02.06.2022 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 02.06.2022 ಕನ್ನಡ 8314 ಕೆಬಿ
25.04.2022 ರಿಂದ 30.05.2022 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30.05.2022 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 30.05.2022 ಕನ್ನಡ 1765 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ (ತಂಡ-13) ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 19.05.2022 ಕನ್ನಡ 1760 ಕೆಬಿ
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ (ತಂಡ-18)  ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 19.05.2022 ಕನ್ನಡ 1777 ಕೆಬಿ
ಐಟಿಐ  ಶಿಶಿಕ್ಷು ವೃತ್ತಿ  ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕುರಿತು. 12.05.2022 ಕನ್ನಡ 4463 ಕೆಬಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. - ಆಂಗ್ಲ 16108 ಕೆಬಿ
ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 15.03.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 16.05.2022 ಕನ್ನಡ 2180 ಕೆಬಿ
ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ದಿನಾಂಕ: 15.03.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 16.05.2022 ಕನ್ನಡ 1198 ಕೆಬಿ
ಎಸ್ .ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ(ತಂಡ-13) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 28.04.2022 ರಿಂದ 02.06.2022 ರವರೆಗೆ. 25.04.2022 ಕನ್ನಡ 1621 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ(ತಂಡ-18) ಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 25.04.2022 ರಿಂದ 30.05.2022 ರವರೆಗೆ. 22.04.2022 ಕನ್ನಡ 1704 ಕೆಬಿ
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಶಿಯನ್ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 31.03.2022 ಕನ್ನಡ 24207 ಕೆಬಿ
07.02.2022 ರಿಂದ 15.03.2022 ವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ವರ್ಗದವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15.03.2022 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 15.03.2022 ಕನ್ನಡ 5924 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು  ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 10.03.2022 ಕನ್ನಡ 221 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 15.02.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 08.03.2022 ಕನ್ನಡ 465 ಕೆಬಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ರವರ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ತರಬೇತಿಯ ದಿನಾಂಕ: 15.02.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 08.03.2022 ಕನ್ನಡ 333 ಕೆಬಿ
ವಿಕಲಚೇತನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-2 ರವರ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 18.02.2022 ಕನ್ನಡ 678 ಕೆಬಿ

ವಿಕಲಚೇತನ ಸಹಾಯಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

18.02.20222 ಕನ್ನಡ 593 ಕೆಬಿ

10.01.2022 ರಿಂದ  15.02.2022  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:  15.02.2022   ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

15.02.2022 ಕನ್ನಡ 7291 ಕೆಬಿ

ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

09.02.2022 ಕನ್ನಡ 5324 ಕೆಬಿ

ಮಾಪಕ  ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 14.12.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 

04.02.2022 ಕನ್ನಡ 7656 ಕೆಬಿ

ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಮಾಪಕ  ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ರವರ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ತರಬೇತಿಯ  ದಿನಾಂಕ: 14.12.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

04.02.2022 ಕನ್ನಡ 4099 ಕೆಬಿ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ:   07.02.2022  ರಿಂದ 15.03.2022  ರವರೆಗೆ.

31.01.2022 ಕನ್ನಡ 1644 ಕೆಬಿ

ಅನುಗಮನ/ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ನಕಲನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

24.01.2022 ಕನ್ನಡ 10309 ಕೆಬಿ

ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 10.01.2022 ರಿಂದ 15.02.2022 ರವರೆಗೆ.

05.01.2022 ಕನ್ನಡ 1450 ಕೆಬಿ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ದಿನಾಂಕ:  30.10.2021 ರಂದು ನಡೆದ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

23.12.2021 ಕನ್ನಡ  1389 ಕೆಬಿ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:  30.10.2021 ರಂದು ನಡೆದ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

23.12.2021 ಕನ್ನಡ  2272 ಕೆಬಿ

08.11.2021 ರಿಂದ 14.12.2021  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:  14.12.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು.

14.12.2021 ಕನ್ನಡ  6989 ಕೆಬಿ

ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿ.ಇ ಪದವೀಧರ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಗಳು.

07.12.2021 ಆಂಗ್ಲ 5878 ಕೆಬಿ

ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ  ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ  ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ / ಆಪರೇಟರ್ ರವರನ್ನು   ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ  ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

06.12.2021  ಕನ್ನಡ   1643  ಕೆಬಿ  

ದಿನಾಂಕ 24.08.2021 ರಂದು ನಡೆದ  ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ  ಸಹಾಯಕ (ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕರು) ರವರ  ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಮರು ಅಂತಿಮ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

 04.12.2021 ಕನ್ನಡ  3233 ಕೆಬಿ  

ದಿನಾಂಕ 24.08.2021 ರಂದು ನಡೆದ   ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-2(ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಕಂದಾಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-2) ರವರ  ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

04.12.2021 ಕನ್ನಡ 3736 ಕೆಬಿ
18.11.2021 ರಿಂದ  20.11.2021   ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  20.11.2021   ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. (ಮಾಪಕ ಓದುಗರು)  20.11.2021 ಆಂಗ್ಲ 3732 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 2  – ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತಗಳು  ( 15.11.2021  ರಿಂದ  17.11.2021   ವರೆಗೆ). 12.11.2021 ಆಂಗ್ಲ 1800 ಕೆಬಿ
09.11.2021 ರಿಂದ  12.11.2021 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  12.11.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 12.11.2021 ಆಂಗ್ಲ 3600 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 1  – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ  (09.11.2021 ರಿಂದ 12.11.2021 ವರೆಗೆ). 06.11.2021 ಆಂಗ್ಲ 5502 ಕೆಬಿ
20.09.2021 ರಿಂದ 30.10.2021 ವರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30.10.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 30.10.2021 ಕನ್ನಡ 2639 ಕೆಬಿ
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 28.10.2021 ಕನ್ನಡ 3874 ಕೆಬಿ
ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿ.ಇ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪದವಿಧರರ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ. - ಆಂಗ್ಲ 418 ಕೆಬಿ
ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ/ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ  ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ  ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ: 08.11.2021 ರಿಂದ 14.12.2021 ರವರೆಗೆ. 26.10.2021 ಕನ್ನಡ 1591 ಕೆಬಿ
2018/2019/2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು. 16.09.2021 ಕನ್ನಡ 1384 ಕೆಬಿ
ದಿನಾಂಕ  16.08.2021 ರಿಂದ 24.08.2021 ರವರೆಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಗೋಕುಲ ರೋಡ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ - 2 ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:  24.08.2021    ರ  ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. (ತಂಡ-ಬೆಳಕು) 24.08.2021 ಕನ್ನಡ 935 ಕೆಬಿ
ದಿನಾಂಕ  16.08.2021 ರಿಂದ 24.08.2021 ರವರೆಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಗೋಕುಲ ರೋಡ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ - 2 ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:  24.08.2021    ರ  ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. (ತಂಡ- ಮಿಂಚು) 24.08.2021 ಕನ್ನಡ 841 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಹಾವೇರಿ/ ಶಿರಸಿ/ ಬೆಳಗಾವಿ/ಬಾಗಲಕೋಟ ವೃತ್ತದ ವಿಕಲಚೇತನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೇ-2 ರವರಿಗೆ (ತಂಡ - ಬೆಳಕು) ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ. 09.08.2021 ಕನ್ನಡ 1095 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ವಿಜಯಪೂರ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವೃತ್ತದ ವಿಕಲಚೇತನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೇ-2 ರವರಿಗೆ (ತಂಡ - ಮಿಂಚು) ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ.   09.08.2021 ಕನ್ನಡ 1101 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಹಾಯಕಗಳಿಗೆ (ವಿಕಲಚೇತನ ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ) ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಮರು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ. 09.08.2021 ಕನ್ನಡ 1215 ಕೆಬಿ
ದಿನಾಂಕ 31.03.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಸಹಾಯಕರುಗಳ (ಖಾಯಂಗೊಂಡ ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕರ) ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 12.07.2021 ಕನ್ನಡ 2428 ಕೆಬಿ
Declaration of results of pre-promotional training examination conducted on 22.03.2021 for Meter Readers / Assistant store keepers/Overseers/Operators (Non Technical) to be promoted as JE. 10.06.2021 ಆಂಗ್ಲ 2851 ಕೆಬಿ

Declaration of results of pre-promotional training examination conducted on 22.03.2021 for Meter Readers / Assistant store keepers/Overseers/Operators (Non Technical) to be promoted as JE (Repeaters).

10.06.2021 ಆಂಗ್ಲ 1740 ಕೆಬಿ

05.04.2021 ರಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಗೋಕುಲ ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-2 ರವರನ್ನು ಕೊವಿಡ್-19‌ ವೈರಾಣು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದಿನಾಂಕ: 23.04.2021  ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. (ತಂಡ-ಬೆಳಕು)

23.04.2021 ಕನ್ನಡ 1720 ಕೆಬಿ

05.04.2021 ರಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಗೋಕುಲ ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-2 ರವರನ್ನು ಕೊವಿಡ್-19‌ ವೈರಾಣು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದಿನಾಂಕ: 23.04.2021  ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. (ತಂಡ-ಮಿಂಚು)

23.04.2021 ಕನ್ನಡ 1589 ಕೆಬಿ
20.02.2021 ರಿಂದ 31.03.2021 ರವರೆಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಗೋಕುಲ ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸಹಾಕರುಗಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ: 31.03.2021  ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. (ತಂಡ-ಓಜಸ್) 31.03.2021 ಕನ್ನಡ 3136 ಕೆಬಿ
20.02.2021 ರಿಂದ 31.03.2021 ರವರೆಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಗೋಕುಲ ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ: 31.03.2021  ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. (ತಂಡ-ಊರ್ಜಾ) 31.03.2021 ಕನ್ನಡ 3235 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ವಿಜಯಪೂರ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವೃತ್ತದ ವಿಕಲಚೇತನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೇ-2 ರವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ  ಕುರಿತು – ತಂಡ-  ಮಿಂಚು - ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೇ-2 (ದಿನಾಂಕ 05.04.2021 ರಿಂದ 04.05.2021 ರವರೆಗೆ). 23.03.2021  ಕನ್ನಡ 2423 ಕೆಬಿ  
15.02.2021 ರಿಂದ 22.03.2021 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪದೋನ್ನತಿ  ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ಓವರಸೀಯರ/ಆಪರೇಟರ್/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  20.03.2021  ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 22.03.2021 ಆಂಗ್ಲ 2025 ಕೆಬಿ  
18.03.2021 ರಿಂದ 20.03.2021 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ  ಲೆಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು  ದಿನಾಂಕ  20.03.2021  ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 20.03.2021 ಆಂಗ್ಲ 1224 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಹಾಕರುಗಳಿಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 15.03.2021 ರಿಂದ 17.03.2021  ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ  ಎ & ಬಿ  ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 10.03.2021 ಕನ್ನಡ 2070 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಹಾಕರುಗಳಿಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 15.03.2021 ರಿಂದ 17.03.2021  ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ  ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 10.03.2021 ಕನ್ನಡ 1902 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಹಾಕರುಗಳಿಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 15.03.2021 ರಿಂದ 16.03.2021  ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ  ಎ  ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 10.03.2021 ಕನ್ನಡ 1827 ಕೆಬಿ
01.03.2021 ರಿಂದ 04.03.2021  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ  ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತದ ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  04.03.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 04.03.2021 ಆಂಗ್ಲ 1332 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು–ತಂಡ- 20- ಲೆಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ  (15.03.2021 ರಿಂದ 17.03.2021 ರವರೆಗೆ). 02.03.2021 ಆಂಗ್ಲ  2203 ಕೆಬಿ   
22.02.2021 ರಿಂದ  24.02.2021  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಹಾವೇರಿ/ವಿಜಯಪೂರ/ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಬಾಗಲಕೋಟ/ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತಗಳ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  24.02.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 24.02.2021 ಆಂಗ್ಲ 1706 ಕೆಬಿ
15.02.2021 ರಿಂದ  18.02.2021  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ವಿಜಯಪೂರ ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  18.02.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 18.02.2021 ಆಂಗ್ಲ 1335 ಕೆಬಿ
08.02.2021 ರಿಂದ  11.02.2021  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  11.02.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 11.02.2021 ಆಂಗ್ಲ 1292 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು–ತಂಡ- 17 ಲೈನ್ಮೆನ್ಸ–ವಿಜಯಪೂರ ವೃತ್ತ  (15.02.2021 ರಿಂದ 18.02.2021 ರವರೆಗೆ). 05.02.2021 ಆಂಗ್ಲ 2089 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಮಾಪಕ ಓದುಗ/ ಓವರಸೀಯರ್/ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ/ ಆಪರೇಟರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ ವಲ್ಲದ)ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜನೀಯರರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.  ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ 15.02.2021 ರಿಂದ 22.03.2021 ರವರೆಗೆ. 03.02.2021 ಕನ್ನಡ 982 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ /ಶಿರಸಿ/ಹಾವೇರಿ/ ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತದ ವಿಕಲಚೇತನ ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ  ಕುರಿತು – ತಂಡ-  ಊರ್ಜಾ - ಸಹಾಯಕರು – (ದಿನಾಂಕ 20.02.2021 ರಿಂದ 29.03.2021 ರವರೆಗೆ). 01.02.2021 ಕನ್ನಡ 2881 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ  ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಬಾಗಲಕೋಟ/ ವಿಜಯಪೂರ ವೃತ್ತದ ವಿಕಲಚೇತನ ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ  ಕುರಿತು – ತಂಡ- ಓಜಸ್  - ಸಹಾಯಕರು – (ದಿನಾಂಕ 20.02.2021 ರಿಂದ 29.03.2021 ರವರೆಗೆ). 01.02.2021 ಕನ್ನಡ 2833 ಕೆಬಿ
01.02.2021 ರಿಂದ  04.02.2021  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಶಿರಸಿ ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  04.02.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 04.02.2021 ಆಂಗ್ಲ 1296 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 16 ಲೈನ್ಮೆನ್ಸ – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ  (08.02.2021 ರಿಂದ 11.02.2021 ರವರೆಗೆ). 01.02.2021 ಆಂಗ್ಲ 642 ಕೆಬಿ
27.01.2021 ರಿಂದ  30.01.2021  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಹಾವೇರಿ  ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  30.01.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 30.01.2021 ಆಂಗ್ಲ 1200 ಕೆಬಿ
18.01.2021 ರಿಂದ  21.01.2021  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ  ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  21.01.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 21.01.2021 ಆಂಗ್ಲ 1189 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 15 ಲೈನ್ಮೆನ್ಸ – ಶಿರಸಿ ವೃತ್ತ  (01.02.2021 ರಿಂದ 04.02.2021 ವರೆಗೆ). 20.01.2021 ಆಂಗ್ಲ 1626 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಐ.ಟಿ.ಐ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ  ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಗಳು. 18.01.2021 ಕನ್ನಡ 7982 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 14 ಲೈನ್ಮೆನ್ಸ – ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತ  (27.01.2021 ರಿಂದ 30.01.2021 ವರೆಗೆ). 15.01.2021 ಆಂಗ್ಲ 1765 ಕೆಬಿ
11.01.2021 ರಿಂದ  13.01.2021   ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಬಾಗಲಕೋಟ  ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ  13.01.2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 13.01.2021 ಆಂಗ್ಲ 1059 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 13  ‌ಲೆಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ – ಬಾಗಲಕೋಟ ವೃತ್ತ  (11.01.2021 ರಿಂದ 13.01.2021 ವರೆಗೆ). 06.01.2021 ಆಂಗ್ಲ 1787 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 12  ಲೈನ್ಮೆ‌ನ್ಸ ‌ – ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವೃತ್ತ  (18.01.2021 ರಿಂದ 21.01.2021 ವರೆಗೆ). 04.01.2021 ಆಂಗ್ಲ 1659 ಕೆಬಿ
28.12.2020 ರಿಂದ  30.12.2020  ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಬೆಳಗಾವಿ  ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30.12.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 30.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1218 ಕೆಬಿ
23.12.2020 ರಿಂದ 24.12.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಹಾವೇರಿ  ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24.12.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 24.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1487 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 11  ಲೈನ್ಮೆ‌ನ್ಸ ‌ – ಶಿರಸಿ ವೃತ್ತ  (04.01.2021 ರಿಂದ 07.01.2021 ವರೆಗೆ). 24.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 2004 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 10  – ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತ  (28.12.2020 ರಿಂದ 30.12.2020 ವರೆಗೆ). 22.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1897 ಕೆಬಿ
21.12.2020 ರಿಂದ 22.12.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಬಾಗಲಕೋಟ  ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 22.12.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 22.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1057 ಕೆಬಿ
15.12.2020 ರಿಂದ 18.12.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ  ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 18.12.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 18.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1133 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 8  ಲೈನ್ಮೆ‌ನ್ಸ ‌ – ಬಾಗಲಕೋಟ ವೃತ್ತ  (21.12.2020 ರಿಂದ 22.12.2020 ವರೆಗೆ). 15.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1806 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂಮಿನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 9  ಮೀಟರ್‌ ರೀಡರ್ ‌ –  ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತ  (23.12.2020 ರಿಂದ 24.12.2020 ವರೆಗೆ).‌ 15.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1867 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 7  ಲೈನ್ಮೆ‌ನ್ಸ ‌ – ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವೃತ್ತ  (15.12.2020 ರಿಂದ 18.12.2020 ವರೆಗೆ). 08.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1698 ಕೆಬಿ
30.11.2020 ರಿಂದ 02.12.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತದ  ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 02.12.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 02.12.2020 ಆಂಗ್ಲ 1191 ಕೆಬಿ
23.11.2020 ರಿಂದ 26.11.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ವಿಜಯಪೂರ ವೃತ್ತ ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 26.11.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 26.11.2020 ಆಂಗ್ಲ 1048 ಕೆಬಿ
19.11.2020 ರಿಂದ 21.11.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವೃತ್ತ  4ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 21.11.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 21.11.2020 ಆಂಗ್ಲ 1213 ಕೆಬಿ
09.11.2020 ರಿಂದ 12.11.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ 3 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 12.11.2020 ಆಂಗ್ಲ  1271 ಕೆಬಿ
05.11.2020 ರಿಂದ 07.11.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತ 2 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07.11.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 07.11.2020 ಆಂಗ್ಲ 1675 ಕೆಬಿ
02.11.2020 ರಿಂದ 04.11.2020 ವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ 1 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 04.11.2020 ರ ಅಪರಾಹ್ನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕುರಿತು. 04.11.2020 ಆಂಗ್ಲ 1357 ಕೆಬಿ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೀಶಿಯನ್ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ. 24.11.2020 ಕನ್ನಡ 7515 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ- 6 -ಮೀಟರ್‌ ರೀಡರ್ – ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತ (30.11.2020 ರಿಂದ 02.12.2020 ವರೆಗೆ). 20.11.2020 ಆಂಗ್ಲ 2146 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ - 5 - ಲೈನ್‌ಮೆನ್  – ವಿಜಯಪೂರ ವೃತ್ತ (23.11.2020 ರಿಂದ 26.11.2020 ವರೆಗೆ). 20.11.2020 ಆಂಗ್ಲ 2342 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ-1-ಮಾಪಕ ಓದುಗಾರರು – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ (02.11.2020 ರಿಂದ 04.11.2020 ವರೆಗೆ). 17.10.2020 ಆಂಗ್ಲ 1047 ಕೆಬಿ
ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ-2-ಲೆಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ – ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತ (05.11.2020 ರಿಂದ 07.11.2020 ವರೆಗೆ). 28.10.2020 ಆಂಗ್ಲ 982 ಕೆಬಿ  
ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಂಡ-3-ಪವರಮೆನ್ – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ (09.11.2020 ರಿಂದ 12.11.2020 ವರೆಗೆ). 04.11.2020  ಆಂಗ್ಲ  1022 ಕೆಬಿ  
ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು – ತಿದ್ದೋಲೆ - ತಂಡ-1 - ಮಾಪಕ ಓದುಗಾರರು - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ (02.11.2020 ರಿಂದ 04.11.2020 ವರೆಗೆ). 28.10.2020 ಆಂಗ್ಲ   750 ಕೆಬಿ  
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಸ್ / ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು / ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ  ದಿನಾಂಕ: 01-10-2020ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಪದೊನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ರೆಗ್ಯುಲರ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. 17.10.2020 ಆಂಗ್ಲ 2157 ಕೆಬಿ
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಸ್ / ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು / ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ  ದಿನಾಂಕ: 01-10-2020ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಪದೊನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ( ರಿಪೀಟರ್‌‌ ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. 17.10.2020 ಆಂಗ್ಲ 1291 ಕೆಬಿ

ಹೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ 2020 ಸಾಲಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

28.09.2020 ಕನ್ನಡ 6350 ಕೆಬಿ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಶಿಯನ್ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

- ಕನ್ನಡ 2789 ಕೆಬಿ
Declaration of results of pre-promotional training written examination conducted on 19.02.2019 for SSLC passed Linemen staff eligible to be promoted as Meter Readers/ASK/Overseer/Operators. 30.04.2019 ಆಂಗ್ಲ 1596 ಕೆಬಿ 
Declaration of results of pre-promotional training written examination conducted on 19.02.2019 for SSLC passed Linemen staff eligible to be promoted as Meter Readers/ASK/Overseer/Operators (Repeaters).​ 30.04.2019 ಆಂಗ್ಲ 1179 ಕೆಬಿ
Invitation of ITI passed candidates for Apprenticeship training for the year  2019-20 04.02.2019 ಕನ್ನಡ 1156 ಕೆಬಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಶಿಯನ್ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 16.02.2018 ಕನ್ನಡ 579 ಕೆಬಿ
Notification for Extension of submission date Apprenticeship for electrician for the financial year 2017-18. 04.03.2017 ಕನ್ನಡ 1046 ಕೆಬಿ
Apprenticeship for electrician for the financial year 2017-18. 17.02.2017 ಕನ್ನಡ 2179 ಕೆಬಿ

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-05-2024 05:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080