ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳು

.

ವಿವರಗಳು

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್‌

ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ʼಸಿ ಮತ್ತು ಡಿʼ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಮರು ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು. ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:04.01.2020 04.01.2020 ಕನ್ನಡ 2919 ಕೆಬಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉಪ-ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾದಿಕಾರಿರವರ ಮರು ತೈನಾತು/ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು. ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020. 01.01.2020 ಕನ್ನಡ 928 ಕೆಬಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ./ಕಾ), ರವರ ತೈನಾತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020. 01.01.2020 ಕನ್ನಡ 1497 ಕೆಬಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು. ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020. 01.01.2020 ಕನ್ನಡ 1218 ಕೆಬಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ./ಕಾ), ರವರ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ ಮರ ತೈನಾತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು. ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020. 01.01.2020 ಕನ್ನಡ 2427 ಕೆಬಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿರವರ ತೈನಾತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು. ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020.  01.01.2020 ಕನ್ನಡ  1432 ಕೆಬಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ./ಕಾ.), ರವರ ವರ್ಗಾವಣೆ/ ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು. ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020. 01.01.2020 ಕನ್ನಡ 1496 ಕೆಬಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿರವರ ಮರು ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು. ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020. 01.01.2020 ಕನ್ನಡ 1207 ಕೆಬಿ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ.), ರವರ ವರ್ಗಾವಣೆ/ ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು. ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020. 01.01.2020 ಕನ್ನಡ 884 ಕೆಬಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:29.09.2018 29.09.2018 ಕನ್ನಡ 2711 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:29.09.2018 29.09.2018 ಕನ್ನಡ 2572 ಕೆಬಿ
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು  ಆದೇಶ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:29.09.2018 29.09.2018 ಕನ್ನಡ 2549 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 11.09.2018 11.09.2018 ಕನ್ನಡ  1649 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 07.09.2018 07.09.2018   ಕನ್ನಡ 544 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ) ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 07.09.2018  07.09.2018   ಕನ್ನಡ 598 ಕೆಬಿ
ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 07.09.2018  07.09.2018   ಕನ್ನಡ 1108 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ) ರವರ ಖಡ್ಡಾಯ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ ಕುರಿತು ಅ.ಜ್ಞಾ. ದಿನಾಂಕ: 21.10.2015  21.10.2015  ಕನ್ನಡ 3663 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮರು ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 28.09.2015  28.09.2015  ಕನ್ನಡ 1215 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ) ಹುದ್ದೆಯ ಮರು ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 04.09.2015  04.09.2015 ಕನ್ನಡ  1143 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ) ಹುದ್ದೆಯ ಮರು ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 02.09.2015  02.09.2015 ಕನ್ನಡ  1378 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ) ಹುದ್ದೆಯ ಮರು ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 02.09.2015  02.09.2015 ಕನ್ನಡ  3618 ಕೆಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ) ಹುದ್ದೆಯ ಮರು ತೈನಾತಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 31.08.2015  31.08.2015  ಕನ್ನಡ 1835 ಕೆಬಿ
ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 25.06.2015  25.06.2015 ಕನ್ನಡ  331 ಕೆಬಿ

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-07-2020 03:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080